Periodontologia


Zadzwoń i umów się na wizytę: tel. 692 451 306

Pe­rio­don­to­lo­gia to le­cze­nie cho­rób do­ty­czą­cych tka­nek wo­kół zę­ba czyli dzią­seł i ko­ści. Jest to tzw. przy­zę­bie. Problem może dotyczyć jednego zęba, grupy zębów lub obejmować całe uzębienie.

 

Przyczyny chorób przyzębia:

 • niewłaściwa higiena jamy ustnej,
 • choroby ogólne np. cukrzyca,
 • palenie papierosów,
 • źle założone wypełnienia na powierzchniach stycznych zębów, czyli pomiędzy zębami,
 • nieprawidłowe uzupełnienia protetyczne lub ich brak.

 

Wszyst­kie opi­sa­ne wy­żej przy­pad­ki moż­na le­czyć. Nie na­le­ży ich ba­ga­te­li­zo­wać. Mi­nę­ły już cza­sy, kie­dy mó­wio­no, że „na sta­rość i tak stra­cisz zę­by”!

 

Do sygnałów ostrzegawczych, które sugerują nam, że nie najlepiej dzieje się z naszym przyzębiem i lepiej udać się do stomatologa zaliczamy m.in.:

 • odsłonięcie szyjek zębowych,
 • brzydki zapach z ust,
 • zaczerwienienie i krwawienie dziąseł,
 • nadwrażliwość na ciepłe i zimne pokarmy.
 • rozchwianie i utratę zębów.

 

Wyróżniamy trzy podstawowe fazy leczenia periodontologicznego:

 

1. Hi­gie­ni­za­cyj­na:

 • mo­ty­wa­cja pa­cjen­ta,
 • in­struk­taż hi­gie­ny,
 • sca­ling nad i pod­dzią­sło­wy,
 • po­le­ro­wa­nie po­wierzch­ni ko­rze­ni,
 • pia­sko­wa­nie,
 • po­kry­wa­nie la­kie­rem flu­oro­wym,
 • le­cze­nie próch­ni­cy,
 • le­cze­nie en­do­don­tycz­ne (ka­na­ło­we),
 • ko­rek­ta nie­pra­wi­dło­wych uzu­peł­nień pro­te­tycz­nych,
 • tym­cza­so­we le­cze­nie pro­te­tycz­ne,
 • ko­rek­ty zgry­zu.

 

2. Ko­rek­cyj­na:

 • osta­tecz­ne le­cze­nie pro­te­tycz­ne,
 • osta­tecz­ne le­cze­nie zgry­zu,
 • za­bie­gi chi­rur­gicz­ne - czę­sto po pra­wi­dło­wym le­cze­niu za­cho­waw­czym i pro­te­tycz­nym nie ma po­trze­by wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gu chi­rur­gicz­nego na przy­zę­biu.

 

3. Pod­trzy­mu­ją­ca:

 • ba­da­nia kon­tro­l­ne,
 • za­bie­gi prze­ciw­dzia­ła­ją­ce na­wro­tom cho­ro­by.
Do góry

Szybki kontakt

Rejestracja

82 565 34 32
512 835 211

Stomatologia

692 451 306

 

 

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych. Możesz zablokować umieszczanie plików cookies na twoim urządzeniu w ustawieniach przeglądarki. Ukryj ten komunikat.